środa, 8 lutego 2012

Test Sprawności fizycznej specjalnej J.Uzarowicza - Piłka SiatkowaTesty sprawności specjalnej - technicznej nabierają dużego znaczenia w sytuacji wzrostu poziomu technicznego dzieci i młodzieży. Zaniża się ich wartość diagnostyczną szczególnie w sytuacji ustabilizowania się wysokiego poziomu technicznego zawodnika. Testy sprawności specjalnej zawierają w sobie podstawowe elementy techniczne badanej dyscypliny sportowej. Opracowane i opisane próby, których wykonanie związane jest z określeniem poziomu cech motorycznych takich jak szybkość  oraz wytrzymałość uzupełniają i precyzują ich wykonanie.   
Głównym   celem  przeprowadzania  testów   sprawności  fizycznej specjalnej jest zebranie informacji o poziomie tej sprawności oraz stopniu opanowania elementów technicznych.
Test Jerzego Uzarowicza obejmuje osiem prób podstawowych elementów technicznych wykorzystywanych w siatkówce:

1.           Zagrywka dolna;
2.     Zagrywka górna;
3.     Odbicie sposobem oburącz górnym w wyskoku;
4.     Odbicie sposobem oburącz dolnym (nagranie);
5.           Przyjęcie z podaniem sposobem oburącz górnym;
6.     Zbicie tenisowe;
7.     Zastawienie;
8.           Rozegranie (wystawienie).
     
Powyższe elementy techniczne i zasady punktacji przedstawia tab. 1.

    Tab. 1.
Punktacja dla odpowiednich elementów techniki gry

Lp.
Elementy techniki
Technika
Celność
Suma punktów
Punktacja sumaryczna
1
Zagrywka dolna
0-2
0-2
0-4
0-8
2
Zagrywka górna
0-2
0-2
0-4
0-8
3
Odbicie w wyskoku
0-2
0-2
0-4
0-8
4
Odbicie dolne oburącz
0-2
0-2
0-4
0-8
5
Przyjęcie z podania sposobem  oburącz górnym
0-2
0-2
0-4
0-8
6
Zbicie tenisowe
0-2
0-2
0-4
0-8
7
Zastawienie I
0-2

0-2
0-4
8
Rozegranie

0-2
0-2
0-4
RAZEM
 0-14
 0-14
0-28
 0-56


Każdy element wykonywany jest dwukrotnie i obie próby wlicza się do ostatecznej punktacji (oceny). W ocenie poszczególnych prób bierze się pod uwagę jakość wykonania elementów technicznych, składających się na kolejne próby, jak i celność wykonania próby. Tylko w przypadku zastawienia ocenia się technikę, a przy rozegraniu - celność.

W ocenie techniki przyjmuje się następujące ilości punktów:
0   pkt. - za złe wykonanie (nieprawidłowe);
1   pkt. - za wykonanie poprawne;
2   pkt. - za dobre wykonanie.
Przy ocenie celności punktacja jest następująca:
0  pkt. - piłka poza boiskiem lub poza obręczą;
1  pkt. -piłka w strefie za l pkt, dotknęła obręczy;
2 pkt. - piłka w strefie za 2 pkt. - piłka upadła na linię rozgraniczającą strefy, piłka wewnątrz obręczy (nie dotknęła jej od strony wewnętrznej).


Sprawność  fizyczną specjalną ocenia  się  na  podstawie  zsumowanych wyników punktowych (tab. 2).

Tab. 2.
                   Skala ocen konkretnych wyników punktowych
Ocena
Punkty
Bardzo dobry
53-56
Dobry plus
49-52
Dobry
45-48
Dostateczny plus
40-44
Dostateczny
35-39
Niedostateczny
Poniżej 34


Opis sposobu wykonywania prób:
1-2. Zagrywka dolna, Zagrywka górna
 Zawodnik wykonuje zagrywkę sposobem dolnym i górnym zza linii końcowej boiska w oznaczone pole, ograniczone linią ataku oraz liniami wytyczonymi w odległości 2 m od linii końcowej i bocznej.


Punktacja:
0 pkt – piłka poza boiskiem;
1 pkt – piłka w polu za 1 pkt;
2 pkt – piłka w polu za 2 pkt.
3. Odbicie sposobem oburącz górnym w wyskoku

Odbicie w wyskoku z prawego ataku – zawodnik nr l ustawiony za linią ataku w obrębie linii bocznej. Wystawiający - nr 2 ustawiony jest w strefie III przy siatce twarzą w stronę wykonującego próbę.
Nr l zagrywa do nr 2, który
wystawia piłkę równolegle do siatki.
Nr l wykonuje rozbieg jak do zbicia,
następnie w wyskoku kieruje piłkę sposobem oburącz górnym do wybranej strefy.

Punktacja:
0 pkt – piłka poza boiskiem;
1 pkt – piłka w polu za 1 pkt;
2 pkt – piłka w polu za 2 pkt.
4. Odbicie sposobem oburącz dolnym (nagranie)

Ćwiczący nr l ustawia się na środku boiska, za linią boczną wyznaczoną 4,5 m od siatki. Na pograniczu strefy II i III przy siatce w odległości 3 m od linii bocznej ustawiony jest stojak z obręczą
o średnicy wewnętrznej l m, w bezpośredniej bliskości górnej taśmy siatki (243 cm dla
mężczyzn, 224 cm dla kobiet). Ćwiczący
nr 2 przebija piłkę łagodnym łukiem do nr l, który nagrywa piłkę do obręczy. Próba nie jest ważna, jeśli ćwiczący
przekroczy linię
4,5 m.

Punktacja:
0 pkt – piłka poza obręczą;
1 pkt – piłka dotyka obręczy;
2 pkt – piłka wewnątrz obręczy.
5. Przyjęcie z podaniem sposobem oburącz górnym
Ćwiczący nr l ustawia się na lewym ataku za połączeniem linii ataku z linią boczną. Na pograniczu stref II i III ustawiony jest stojak (tak, jak w próbie 4). Ćwiczący nr 2 przebija piłkę łagodnym łukiem do nr l, który palcami obu rąk sposobem górnym wykonuje przyjęcie z podaniem starając się trafić do obręczy. Ćwiczący nr l w trakcie próby nie może przekroczyć linii ataku, wyznaczonej w kierunku środka boiska.


Punktacja:
0 pkt – piłka poza obręczą;
1 pkt – piłka dotyka obręczy;
2 pkt – piłka wewnątrz obręczy.

          

6-7 Zbicie tenisowe, Zastawienie

Zbicie sposobem tenisowym i zastawienie pojedyncze wykonuje się w jednym ćwiczeniu. Ćwiczący nr l ustawia się na lewym ataku. Ćwiczący nr 2 ustawiony jest w strefie III przy siatce, twarzą do wykonującego próbę. Ćwiczący nr l nagrywa piłkę sposobem oburącz górnym do nr 2, który wykonuje rozbieg, a następnie zbicie sposobem tenisowym. Po wykonaniu zbicia porusza się w stronę środka boiska dwoma lub trzema krokami odstawno - dostawnymi i wykonuje zastawienie pojedyncze piłki zawieszonej (trzymanej) w strefie III na wysokości uzależnionej od indywidualnych predyspozycji ćwiczącego.

Punktacja: ocena ataku jak w próbie 1,2,3. Przy ocenie zastawienia pojedynczego oceniamy tylko technikę wykonania elementu.
8. Rozegranie (wystawienie)
Wystawienie - odbijanie piłki do dwóch kwadratów (na zmianę) o wymiarach 60cm x 60cm narysowanych na wysokości 243 cm dla mężczyzn i 224 cm dla kobiet (dolna krawędź) z odległości 2m.
 Punktacja: ilość odbić w ciągu 30 s.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz